Privacybeleid

Het privacyreglement schrijft voor hoe Zorgboerderij Van 't Zandeind met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die bij ons worden begeleid.

Privacyreglement

Op onze zorgboerderij worden voornamelijk minderjarige deelnemers begeleidt. Bijna alle deelnemers hebben een wettelijk vertegenwoordiger. Waar geschreven wordt over de deelnemers, worden ook de ouders/vertegenwoordigers bedoeld. Om de begeleiding goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, BSN-nummer, documentnummer van identiteitskaart of paspoort, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, begeleidingsplan met ondersteuningsvragen en door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Hierbij valt te denken aan relevante onderzoeken, verslaglegging van andere betrokkenen etc. Wanneer het van belang is om bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing of het arbeidsverleden toe te voegen, worden deze ook in het dossier opgenomen. Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf, de ouders/vertegenwoordigers (op aanvraag) en uitsluitend voor de eindverantwoordelijke, de zorgboer(in), die ook de zorgovereenkomst meegetekend heeft.

Toestemming geven

Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan derden of ingezien door anderen zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer of ouders/vertegenwoordigers. Alle documenten vanuit de zorgboerderij zijn opgemaakt in een bestaand format, met logo en gegevens van de zorgboerderij. Om bewerkingen tegen te gaan worden deze documenten als PDF-document opgeslagen en verstuurd.

Rechten van deelnemers

Deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit aangeven bij de zorgboer(in). Hiervan wordt notitie gemaakt en ondertekend door deelnemer en zorgboerin.Wanneer de deelnemer of ouder/ wettelijk vertegenwoordiger de gevraagde informatie niet wensen over te dragen kan dit gevolgen hebben in de optimale begeleiding van de deelnemer.

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. De zorgboer(in) heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben metbetrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers.Deze dossiers zijn in overleg met de zorgboer(in) alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het betreft hier de persoonlijk begeleiders en de zorgboer(in). De zorgboer(in) en eventueel bevoegde begeleiders mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevenstoevoegen. De laptops waarmee gewerkt wordt zijn voorzien van wachtwoorden, waardoor de toegang tot de laptops voor onbevoegden geminimaliseerd wordt.

Meldplicht datalek

Zorgboerderij van ’t Zandeind is verplicht een stevig datalek binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. Een stevig data lek zou kunnen zijn een gestolen of verloren laptop, een verloren USB-stick, een hack of een verkeerd gestuurde e-mail. Daarnaast wordt er een register bij gehouden van gebeurtenissen die mogelijkerwijs onder een datalek kunnen vallen.

Knuffelen met onze koeien?
Dat is onvergetelijk! Wil jij ook een koe als (tijdelijke) knuffelpartner?
Knuffel eens een koe!
 • Voordelig kamperen in het najaar

  Voordelig kamperen in het najaar

  Nog even lekker voordelig genieten van de nazomer? Dat kan bij ons al een hele week met 2 personen voor 120 euro!

  lees verder
 • Brabants Buske op de camping

  Brabants Buske op de camping

  Deze zomer was Omroep Brabant aanwezig op onze camping om koeien te knuffelen!

  lees verder
 • De Commissaris van de Koning neemt kijkje op onze boerderij!

  De Commissaris van de Koning neemt kijkje op onze boerderij!

  Woensdag 3 juli heeft de Commissaris van de Koning, dhr. van de Donk, een werkbezoek afgelegd op onze beleefboerderij. Hij was onder de indruk van de passie, gedrevenheid en van het concept waarin mens, dier en natuur perfect samen gaan.

  lees verder